Protest oświaty

Stanowisko Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
w/s akcji protestacyjnej

W dniu 19 sierpnia 2005 r. w Warszawie odbyła się Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w skład, której wchodzi również Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego Marek Krysztofiak. W czasie obrad podjęto również uchwałę o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w oświacie od dnia l września tzn. rozpoczęcia roku szkolnego. Długo zastanawiano się nad formą akcji i ostatecznie przyjęto następujące ustalenia:

– protest rozpoczyna Sekcja Oświaty „Solidarność” w Gdańsku w dniu l września b.r. przejazdem przez miasto samochodami na sygnale z flagami związkowymi. Następnie zostanie wręczona petycja do władz RP z naszymi postulatami;

– w miastach wojewódzkich na początku września zostaną zorganizowane konferencje prasowe mające na celu poinformowanie społeczeństwa o przyczynach akcji protestacyjnej;

– kolejne formy protestu w zależności od potrzeb będą polegały na demonstracjach, pikietach w wybranych, dużych miastach (do ogólnopolskiej demonstracji w Warszawie włącznie);

– w przypadku próby zlikwidowania Karty Nauczyciela (swoistego Układu Zbiorowego Pracy Nauczycieli) strajk w oświacie (podobnie jak w 1993 r.)

29 sierpnia 2005 r. Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego podjęła decyzję o włączeniu się do akcji protestacyjnej poprzez zorganizowanie konferencji prasowej w dniu 2 września w siedzibie związku w Płocku, ul. Padlewskiego 2. Wzięli w niej udział przedstawiciele następujących lokalnych mediów: „Tygodnik Płocki”; „NTP”; „Życie Płocka”; „Sygnały Płockie”; „Gazeta na Mazowszu”; „Katolickie Radio Płock”. Przewodniczący Marek Krysztofiak przedstawił zainteresowanym dziennikarzom przyczyny akcji protestacyjnej „Solidarności” oświatowej, tzn.:

1. Zamrożenie płac w państwowej i samorządowej sferze budżetowej (m.in. pracownicy oświaty) W 2006 r. Rząd proponuje waloryzację płac na poziomie planowanej inflacji, tj. 1,5%, a więc faktycznie zamrożenie płac. „Solidarność” postuluje, o co najmniej 5% wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

2. Niskie nakłady na oświatę (aktualnie około 3% Produktu Krajowego Brutto). NSZZ „Solidarność” nieustannie domaga się 5% PKB – zamiast realizacji tego prorozwojowego postulatu corocznie planuje się nowe zadania dla szkół i równoczesne ograniczanie wydatków na oświatę.

3. Ataki na Kartę Nauczyciela, która nie daje nauczycielom żadnych przywilejów, a jedynie określa konieczne dla specyfiki tego zawodu warunki i uprawnienia.

Wywiązała się dyskusja, zadawano szereg pytań, m.in. o sytuację w oświacie płockiej i akcji Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, przebadania stanu zdrowia nauczycieli, również w aspekcie utrzymania uprawnień do wcześniejszych emerytur pomostowych. Przewodniczący Marek Krysztofiak poinformował również o inicjatywie płockiej „Solidarności” oświatowej, dotyczącej sfinansowania przez władze miasta warsztatów emisji głosu, które mają przyczynić się do zapobiegania chorobom strun głosowych, będących najczęstszą przyczyną powstawania chorób zawodowych wśród pedagogów. Za sukces uznał również wycofanie z podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych wiersza obrażającego Papieża Jana Pawła II i uczucia chrześcijan – po liście protestacyjnym Walnego Zebrania Delegatów „Solidarności’ oświatowej w Płocku. We wszystkich w/w mediach ukazały się mniej lub bardziej obszerne informacje z konferencji prasowej, dzięki czemu jeden z celów akcji protestacyjnej został osiągnięty.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

 

Protest oświaty

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Przed nami kolejny rok szkolny, czas wytężonej pracy dla dobra uczniów i całego społeczeństwa. Dla NSZZ” Solidarność” jest to rok szczególny – jubileuszu XXV – lecia powstania Związku i rozwoju jego struktur, w tym oświatowych. Chcielibyśmy, aby w nadchodzącym roku szkolnym 2005/2006 za jedno z głównych zadań wychowawczych – do realizacji w poszczególnych polskich szkołach i placówkach uznać ponadczasowe wartości moralne, społeczne i historyczne powojennych zrywów niepodległościowych z ich kulminacją określaną jako społeczny ruch ,, S”. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, aby zadanie to podano do realizacji za pośrednictwem kuratorów oświaty. Przygotowujemy specjalną publikację jubileuszową, którą szerzej omawiamy na stronie drugiej „Listu… „. Założenia budżetowe państwa na przyszły rok szkolny w zakresie finansowania oświaty i waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli zapowiadają kolejne cięcia. Pojawiają się równocześnie postulaty polityków i różnych organizacji dotyczące ograniczenia praw nauczycieli, a nawet likwidacji Karty Nauczyciela. Dlatego w dniu l września 2005 r. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ,, Solidarność ” ogłasza ogólnopolską akcję protestacyjną przeciwko powtarzającym się zjawiskom: zbyt niskim nakładom na oświatę, zamrożeniu płac jej pracowników, a także nieuzasadnionym atakom na Kartę Nauczyciela. Życząc wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości i radości ze swojej pracy w nowym roku szkolnym zachęcam do wspierania i czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez struktury „Solidarności” oświatowej.

Stefan Kubowicz
Przewodniczący SKOiW
NSZZ „Solidarność”
Reklamy