WZD SOiW 2011

W dniu 11 marca 2011 r. odbyło się coroczne Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Rozpoczęło je wprowadzenie sztandaru Sekcji i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie przewodniczący Marek Krysztofiak przywitał zebranych, a diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. Tadeusz Łebkowski odmówił modlitwę w intencji obrad. O bieżących, ważnych sprawach oświatowych i negocjacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej poinformował zebranych Jerzy Ewertowski, członek Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Życzył również mądrych i owocnych obrad, czego nie omieszkali dodać w swoich wystąpieniach inni zaproszeni goście, tzn.
– Wojciech Kępczyński – przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, który także przedstawił aktualny stan rozmów z władzami krajowymi, wojewódzkimi, miejskimi nt. budynku Zarządu Regionu przy al. Jachowicza 30 w Płocku
– Joanna Banasiak – dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku
– Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki, który z okazji 10 – lecia istnienia odrodzonego Samorządu Powiatowego w uznaniu zasług wręczył przewodniczącemu Sekcji Regionalnej Markowi Krysztofiakowi pamiątkowy Medal 10 – lecia Powiatu Płockiego.
– Jacek Pawłowicz z warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który przekazał 5 książek wydanych przez Instytut pt. ” OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI. HISTORIA POLSKI 1918 – 1989″
Następnie delegaci zatwierdzili porządek zebrania i z uwagą wysłuchali sprawozdań przewodniczących: Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej. Ważnym punktem obrad były wybory uzupełniające dwóch członków Rady Sekcji, którymi zostali:

– Małgorzata Tomaszek z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.
– Ireneusz Sokołowski z Zakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku.
Po „gorącej” dyskusji na temat polityki oświatowej rządu, ciągle zmienianych podręcznikach i likwidacji szkół przyjęto pięć stanowisk:
1. Do samorządów w Gostyninie, Sierpcu, Sochocinie, Płońsku, Szczawinie Kościelnym ws. ustalenia wysokości dodatków dla nauczycieli na takim poziomie, aby były czynnikiem motywującym i zachęcającym do twórczej pracy
2. Do samorządów w Gostyninie, Sierpcu, Sochocinie, Płońsku, Szczawinie Kościelnym ws. podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi
3. Do Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” ws. budynku Zarządu Regionu przy al. Jachowicza 30 w Płocku
4. Do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku ws. poparcia starań Związku Gmin i Powiatów Polskich mających na celu zwiększenie rządowej subwencji oświatowej przekazywanej do jednostek samorządu terytorialnego.
5. Do Wójta Gminy Sanniki – Gabriela Wieczorka ws. protestu wobec decyzji władz gminy Sanniki likwidującej szkoły podstawowe w Brzezi i Osmolinie.
Po kilku godzinach Walne Zebranie Delegatów zakończyło się hymnem „Solidarności” i wyprowadzeniem sztandaru Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Przewodniczący
Rady Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
mgr Marek Krysztofiak

Wiceprzewodniczący
Rady Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
mgr Cezary Chyżyński

Samorządy
(Gostynin, Sierpc, Sochocin,
Płońsk, Szczawin Kościelny)

Stanowisko nr 1
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego w dniu 11 marca 2011 r.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego domaga się ustalenia wysokości dodatków w „Regulaminie przyznania niektórych składników wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych” na takim poziomie, aby stały się one czynnikiem motywującym i zachęcały do twórczej i odpowiedzialnej pracy.

Samorządy
(Gostynin, Sierpc, Sochocin,
Płońsk, Szczawin Kościelny)

Stanowisko nr 2
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego w dniu 11 marca 2011 r.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego domaga się uwzględnienia w budżetach Samorządów terytorialnych, będącymi organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe środków finansowych pozwalających na znaczne podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi z wyrównaniem od stycznia br. Wzrost poziomu płac musi uwzględniać planowaną i rzeczywistą inflację oraz nieustanny wzrost podatków i kosztów utrzymania.

Zarząd Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 3
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego w dniu 11 marca 2011 r.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego w pełni popiera działania Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” mające na celu utrzymanie dotychczasowej siedziby Regionu w Płocku przy ul. Jachowicza 30. W budynku tym siedziba Zarządu jest już od 20 lat na zasadzie wynajmu, a od 10 lat na mocy aktu notarialnego NSZZ „Solidarność” jest współwłaścicielem połowy budynku. Należy uczynić prawnie wszystko aby w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego nie dopuścić do ponownego prześladowania „Solidarności” oraz konfiskaty jego mienia.

Sekcja Krajowa
Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku

Stanowisko nr 4
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
w dniu 11 marca 2011 r.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego zwraca się do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. w Gdańsku o poparcie starań Związku Gmin i Powiatów Polskich mających na celu zwiększenie rządowej subwencji oświatowej przekazywanej do jednostek samorządu terytorialnego.

Pan
Gabriel Wieczorek
Wójt Gminy Sanniki

Stanowisko nr 5
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego w dniu 11 marca 2011 r.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego wyraża stanowczy protest wobec decyzji władz gminy Sanniki likwidującej szkoły podstawowe w Brzezi i Osmolinie. Władze gminy narzekają na niską subwencję oświatową i szukają oszczędności w oświacie poprzez likwidację szkół, a nie występują i nie uzyskują od Rządu RP większych nakładów na edukację. Szukają za to oszczędności w „kieszeniach” rodziców i nauczycieli.

Reklamy