Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Warszawie

Obradujące w dn. 10 – 11 maja 2011 r. w Warszawie Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowało do członków „Solidarności” oświatowej o masowy udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Komisję Krajową związku pod hasłem walki z rosnącą biedą i ochrony najuboższych. NSZZ „Solidarność” domaga się m. in. podniesienia płacy minimalnej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowanie dodatkowych środków na walkę z bezrobociem. Zubożenie i bezrobocie dotyka także pracowników oświaty. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już 2 marca 2011 r. Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę ws. zbierania podpisów pod petycją o odwołanie minister Katarzyny Hall. Uchwała ta była wynikiem szkodliwych trzyletnich działań resortu edukacji pod jej kierownictwem i sprzeciwem wobec kolejnych, niekorzystnych projektów zmian w oświacie prowadzących do „demontażu” systemu oświaty w Polsce i uderzających w nauczycieli. Ponadto koalicja PO – PSL nie dotrzymała porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi w kwestii wzrostu płac.

W krótkim czasie zebrano ponad 150 tys. podpisów (w tym ok. 2,5 tys. w regionie płockim „Solidarności”) i wręczono je wraz z petycją o odwołanie minister Hall władzom państwowym. Brak reakcji i odpowiedzi Premiera D. Tuska na petycję oznaczało lekceważenie 150 tys. obywateli naszego kraju. W tej sytuacji przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania wręczyli „zwolnienie dyscyplinarne” Pani minister. Ten sam dokument otrzymali Wojewodowie we wszystkich stolicach województw. Rozwiązanie umowy o pracę bez możliwości odwołania uzasadniono m. in. szkodliwymi decyzjami minister powodującymi:

  • niszczenie dorobku polskiej myśli oświatowej,
  • obniżenie jakości nauczania,
  • łamanie konstytucyjnej zasady równości dostępu do publicznej oświaty poprzez zamykanie szkół,
  • wprowadzenie nowej podstawy kształcenia ogólnego, ograniczającej nauczanie ojczystej literatury i historii,
  • rozmontowanie systemu nadzoru pedagogicznego, uniemożliwiające prowadzenie polskiej polityki oświatowej,
  • niszczenie statusu zawodowego polskiego nauczyciela,
  • pozbawienie nauczycieli praw nabytych (do emerytury, podczas gdy działań takich nie podejmuje się w stosunku do tzw. służb mundurowych),
  • eksperymentowanie na dzieciach 6 – letnich,
  • drogie podręczniki szkolne

oraz łamanie konstytucyjnego obowiązku poszanowania wolności i sprawiedliwości, dialogu społecznego, a także zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

25 maja b.r. zgodnie z decyzją sztabu protestacyjnego NSZZ „Solidarność” odbyły się pikiety we wszystkich miastach wojewódzkich. Członkowie Regionu Płockiego (w tym ponad 40 członków „Solidarności” oświatowej), Regionu Mazowsza i Ziemia Radomska wzięli udział w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. Przekazali również petycję z głównymi postulatami związku Wojewodzie. 30 czerwca 2011 r. doszło w stolicy do największego od lat ogólnopolskiego protestu NSZZ „Solidarność” z udziałem (wg różnych źródeł) ok. 50 – 80 tys. osób. Przez całą trasę z placu Piłsudskiego pod Sejm i Kancelarię Premiera Rady Ministrów manifestantom towarzyszył ponad 7 metrowy sterowiec z logo NSZZ „Solidarność” i hasłem manifestacji „Polityka wasza – bieda nasza”. Sterowiec zawisł nad terenem parlamentu i ze swojego pokładu „zrzucił” kilka tysięcy ulotek skierowanych do posłów i senatorów. Przy ul. Wiejskiej rozstawiono też 560 krzeseł dla parlamentarzystów jako symbol tego, co polityków polskich interesuje najbardziej – stołków dla nich, dla ich znajomych i rodziny. Protest zakończył się przekazaniem przez delegację związkowców petycji premierowi Tuskowi. Wśród 8 autobusów wyjeżdżających na manifestację z Płocka, jeden (mimo okresu wakacyjnego) był „obsadzony” przez członków Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Przewodniczący
SOiW NSZZ „S” RP
mgr Marek Krysztofiak

Reklamy