Dzień Edukacji Narodowej 2013 r. w cieniu akcji protestacyjnej

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbywały się w cieniu antyrządowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez trzy centrale  reprezentatywnych związków zawodowych ( NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) w Warszawie w dn. 11 – 14 września br. M.in. 12 września kilka tysięcy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgromadziło się pod gmachem MEN i wyraziło niezadowolenie z polityki edukacyjnej rządu PO – PSL. Zła polityka władz centralnych powoduje coraz gorszą sytuację finansową samorządów terytorialnych – organów prowadzących placówki oświatowe, a to z kolei powoduje narastające problemy pracownicze. Mówił o tym Przewodniczący „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego Marek Krysztofiak na uroczystościach obchodów DEN organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Prezydenta Miasta Andrzeja Nowakowskiego.

„Tłumaczył” się on zebranym z pism władz płockich, obligujących dyrektorów placówek oświatowych do zmniejszenia o co najmniej 5% przyznanych środków budżetowych oraz wstrzymania przyznania nagród dla pracowników i wypłaty świadczeń z ZFŚS.

Przewodniczący Krysztofiak, który w swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do ww. pism złożył życzenia i gratulacje, a także poprosił o ich przekazanie wszystkim pracownikom placówek oświatowych. O to samo poprosił, przekazując wcześniej życzenia Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy wszystkim, którzy uczestniczyli w DEN zorganizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku w dniu 17 X 2013r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej.

Dzień później wprowadzeniem sztandaru „Solidarności” oświatowej i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęły się związkowe uroczystości z okazji DEN. Bardzo ciepło zgromadzeni w internacie Jagiellonki przyjęli Pana Lecha Franczaka emerytowanego nauczyciela w-fu, poetę, który zaprezentował tomik wierszy o tematyce „solidarnościowej” pt. „Zranieni jak ziarno z ognia”.

„Wątki poetyckie”, ale nie tylko pojawiły się także w wystąpieniach zaproszonych gości:

– Wojciecha Kępczyńskiego – przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”

– Anny Pietrzak – Dyrektora Delegatury w Płocku  Kuratorium Oświaty w Warszawie

– Ks. Tadeusza Łebkowskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Ludzi Pracy

– Romana Siemiątkowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” kol. kol. Magdalenie Mahlik i Jolancie Żiółkowskiej przez Przewodniczących:  Marka Krysztofiaka ( także członka SKOiW) oraz Wojciecha Kępczyńskiego (także członka Komisji Krajowej NSZZ „S”).

Następnie członkowie związku, którzy otrzymali na wniosek NSZZ „Solidarność” Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrody Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta zostali  uhonorowani Listem Gratulacyjnym Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Płockiego. W imieniu wyróżnionych podziękowała kol. Barbara Brzeska, a Przewodniczący Krysztofiak podziękował wszystkim, którzy pomogli zorganizować uroczystość i przekazał życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej od Przewodniczącego KK Piotra Dudy. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru i skromnym poczęstunkiem.

                                                                                                                         mgr Marek Krysztofiak

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                            SOiW NSZZ „S” Reg. Płock.

                                                                                                                            MKOiW NSZZ „S” w Płocku

Reklamy