Historia oświatowej „S” w Płocku

Fala strajków latem 1980 roku i będące jej konsekwencją narodziny „Solidarności” były wydarzeniami, które uznaje się za właściwy początek agonii systemu realnego socjalizmu w Europie Środkowo – Wschodniej. „Solidarności” zarejestrowana została w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 10 listopada 1980 roku.

s2RYS HISTORYCZNY MKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PŁOCKU

W grudniu 1980 roku, z inicjatywy Jana Kulikowskiego, repatrianta z Wileńszczyzny, w czasie II wojny światowej łącznika Armii Krajowej, nauczyciela z LO im. Wł. Jagiełły w Płocku, powstała Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Jan Kulikowski został wybrany przewodniczącym, a w skład zarządu weszli między innymi: pp. Michałkiewicz, Laskowska, Widuta, Budka, Zamczewski, Dobrosielski. Przewodniczący Komisji, jako przedstawiciel Regionu Płockiego, znalazł się również w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W ramach tej struktury MKOiW w Płocku organizowała szkolenia dla członków związku, zajmowano się strukturą płac nauczycieli oraz zmianą programów szkół.

s4a8 października 1982 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o związkach zawodowych, oznaczającą w praktyce delegalizację „Solidarności”. W grudniu 1982 r. nastąpiło zawieszenie, a w lipcu 1983 r. , po drugiej pielgrzymce papieża, Jana Pawła II do Polski, zniesienie stanu wojennego.
Po wprowadzeniu w Polsce, w nocy z 12 na 13 grudnia stanu wojennego, biuro MKOiW w Płocku opieczętowano, zarekwirowano dokumenty, których nigdy już nie odzyskano, poza dokumentami finansowymi – ukrytymi przez przewodniczącego związku.

s4bPrzez cały okres stanu wojennego trwał kolportaż prasy podziemnej do szkół. Nauczyciele „nielegalnej Solidarności” byli współorganizatorami mszy za Ojczyznę, uczestniczyli w czuwaniu na modlitwach w intencji ks. Jerzego Popiełuszki, porwanego i bestialsko zamordowanego przez pracowników MSW w październiku 1984 r. Brali również udział w pogrzebie kapelana związku. Rozmowy z rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Kraszewskim zaowocowały comiesięcznymi spotkaniami ludzi związanych z „Solidarnością”, głównie oświatową, w kościele bł. Jadwigi.

Po obradach Okrągłego Stołu – ponownie zarejestrowano NSZZ „Solidarność” – 17 kwietnia 1989 roku. W październiku ukonstytuowało się prezydium MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku. Przewodniczącym, podobnie jak w 1980 r. został Jan Kulikowski, zastępcą przewodniczącego Ireneusz Werner, sekretarzem Maria Kowalska.

s5Rok 1990 był rokiem wyborów do samorządów terytorialnych. MKOiW w Płocku wzięło aktywny udział w pracach Komitetów Obywatelskich. W czerwcu 1991 r. ukonstytuowało się nowe prezydium, którego przewodniczącym został Ireneusz Werner. W maju 1993 r. doszło do największego w historii strajku pracowników oświaty, w którym aktywnie uczestniczyli związkowcy płockiej „Solidarności”. W jubileuszowy 15-ty rok swego istnienia, „Solidarność” oświatowa wkroczyła z nową przewodniczącą, którą została Ewa Adasiewicz. W tym samym roku wprowadzono nową strukturę organizacyjną MKOiW w Płocku. We wrześniu 1999 r. nastąpiły zmiany we władzach płockiej „Solidarności” oświatowej.

Nowym przewodniczącym został Marek Krysztofiak. Związkowcy „Solidarności” oświatowej biorą aktywny udział w pracach: Komisji Nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Komisji Nagród i Odznaczeń MEN, Komisjach Awansu Zawodowego Nauczycieli, Komisjach Konkursowych na Dyrektorów Placówek Oświatowych, Komisji ds. przyznawania nagród przez struktury samorządowe. Uczestniczą także m. in. w negocjacjach w zakresie tworzenia regulaminów dodatków nauczycielskich, podwyżek płac pracowników administracji i obsługi, opiniują projekty uchwał organów prowadzących placówki oświatowe, pracę dyrektorów, arkusze organizacyjne szkół.